فروش بلبرینگ کف گرد SKF

فروش بلبرینگ کف گرد SKF

فروش بلبرینگ کف گرد SKF

بلبرینگ کف گرد SKF در سه مدل های بلبرینگ کف گرد تک جهت، بلبرینگ کف گرد دو جهت با واشر نشیمنگاه کروی ارائه می گردد:

بلبرینگ کف گرد SKF یک طرفه
بلبرینگ کف گرد SKF یک طرفه با واشر محفظه کروی و واشر نگه دارنده
بلبرینگ کف گرد SKF دو طرفه

مشخصات فنی بلبرینگ کف گرد SKF

بلبرینگ کف گرد SKF به صورت یک جهته و دو جهته تولید می شود. این نوع بلبرینگ ها فقط برای تحمل بارهای محوری طراحی شده اند و نباید برای بارهای شعاعی استفاده شوند و در انواع یک طرفه و دو طرفه ارائه شده اند. همچنین سرعت چرخش آنها می تواند قابل توجه باشد. اجزا این سری از بلبرینگ ها جدایی پذیر هستند و در نتیجه مونتاژ آنها راحت است چون واشر شفت، واشر محفظه، ساچمه و قفسه به صورت جداگانه جا زده می شوند. ویژگی بلبرینگ های کف گرد آن است که دارای دقت عملکرد بالا و ظرفیت تحمل بار زیاد می باشند.

در سرعت های بالاتر، بلبرینگ کف گرد SKF نیازمند روغن کاری می باشد. معمولا، این بلبرینگ ها از دو واشر به عنوان راهگاه تشکیل شده اند که ساچمه ها درون آنها می غلتند. بلبرینگ های کف گرد می توانند برای عملکرد در سرعت های بالاتر اما بارهای کمتر به کار گرفته شوند.

قفسه بلبرینگ های کف گرد SKF

جنس قفسه بلبرینگ های کف گرد SKF به شرح زیر می باشد:

قفسه از جنس فولاد پرس شده
قفسه از جنس برنج ماشین کاری شده
قفسه از جنس فولاد ماشین کاری شده

پسوندهای به کار رفته در بلبرینگ های کف گرد SKF

F: قفسه بلبرینگ کف گرد SKF از جنس فولاد ماشین کاری شده
M: قفسه بلبرینگ کف گرد SKF از جنس برنج ماشین کاری شده
P5: دقت کارکرد و دقت ابعاد مطابق کلاس استاندارد 5
P6: دقت کارکرد و دقت ابعاد بهتر از حالت استاندارد مطابق کلاس استاندارد 6

بلبرینگ کف گرد یک طرفه SKF

بلبرینگ کف گرد SKF یک طرفه جهت تحمل بارهای محوری فقط در یک جهت به کار می روند. این بلبرینگ ها برای موقعیت دهی محور شافت و تحمل بار وارد شده، فقط از یک طرف مناسب هستند و اصلا نمی توانند بار شعاعی را تحمل کنند. بلبرینگ کف گرد تک ردیفه از یک واشر با شیار ساچمه، قفسه به همراه ساچمه ها و یک واشر محفظه با شیار ساچمه تشکیل شده است. واشر محفظه بنا به نیاز می تواند به صورت تخت و مسطح یا قوسی شکل ساخته شود که در حالت دوم در صورتیکه از یک واشر نشیمنگاه نیز استفاده شود، برینگ قادر به تطابق با ناهمراستایی های اولیه شافت خواهد بود. نبلبرینگ کف گرد SKF یک طرفه قابل تفکیک شدن است و نصب آنه ساده می باشد.

کدهای فنی بلبرینگ کف گرد یک ردیفه اس کا اف

قطر داخلی 3 میلیمتر: BA 3
قطر داخلی 4 میلیمتر: BA 4
قطر داخلی 5 میلیمتر: BA 5
قطر داخلی 6 میلیمتر: BA 6
قطر داخلی 7 میلیمتر: BA 7
قطر داخلی 8 میلیمتر: BA 8
قطر داخلی 9 میلیمتر: BA 9
قطر داخلی 10 میلیمتر: 51100 و 51200
قطر داخلی 12 میلیمتر: 51101 و 51201
قطر داخلی 15 میلیمتر: 51102 و 51202
قطر داخلی 17 میلیمتر: 51103 و 51203
قطر داخلی 20 میلیمتر: 51104 و 51204
قطر داخلی 25 میلیمتر: 51105 و 51205 و 51305 و 51405
قطر داخلی 30 میلیمتر: 51106 و 51206 و 51306 و 51406
قطر داخلی 35 میلیمتر: 51107 و 51207 و 51307 و 51407
قطر داخلی 40 میلیمتر: 51108 و 51208 و 51308 و 51408
قطر داخلی 45 میلیمتر: 51109 و 51209 و 51309 و 51409
قطر داخلی 50 میلیمتر: 51110 و 51210 و 51310 و 51410
قطر داخلی 55 میلیمتر: 51111 و 51211 و 51311 و 51411
قطر داخلی 60 میلیمتر: 51112 و 51212 و 51312 و 51412 M
قطر داخلی 65 میلیمتر: 51113 و 51213 و 51313 و 51413 M
قطر داخلی 70 میلیمتر: 51114 و 51214 و 51314 و 51414 M
قطر داخلی 75 میلیمتر: 51115 و 51215 و 51315 و 51415 M
قطر داخلی 80 میلیمتر: 51116 و 51216 و 51316 و 51416 M
قطر داخلی 85 میلیمتر: 51117 و 51217 و 51317 و 51417 M
قطر داخلی 90 میلیمتر: 51118 و 51218 و 51318 و 51418 M
قطر داخلی 100 میلیمتر: 51120 و 51220 و 51320 و 51420 M
قطر داخلی 110 میلیمتر: 51122 و 51222 و 51322 M و 51422 M
قطر داخلی 120 میلیمتر: 51124 و 51224 و 51324 M و 51424 M
قطر داخلی 130 میلیمتر: 51126 و 51226 و 51326 M و 51426 M
قطر داخلی 140 میلیمتر: 51128 و 51228 و 51328 M و 51428 M
قطر داخلی 150 میلیمتر: 51130 M و 51230 M و 51330 M و 51430 M
قطر داخلی 160 میلیمتر: 51132 M و 51232 M و 51332 M
قطر داخلی 170 میلیمتر: 51134 M و 51234 M و 51334 M
قطر داخلی 180 میلیمتر: 51136 M و 51236 M و 51336 M
قطر داخلی 190 میلیمتر: 51138 M و 51238 M و 51338 M
قطر داخلی 200 میلیمتر: 51140 M و 51240 M و 51340 M
قطر داخلی 220 میلیمتر: 51144 M و 51244 M
قطر داخلی 240 میلیمتر: 51148 M و 51248 M
قطر داخلی 260 میلیمتر: 51152 M و 51252 M
قطر داخلی 280 میلیمتر: 51156 M و 51256 M
قطر داخلی 300 میلیمتر: 51160 M و 51260 M
قطر داخلی 320 میلیمتر: 51164 M و 51264 F
قطر داخلی 340 میلیمتر: 51168 M و 51268 F
قطر داخلی 360 میلیمتر: 51172 F و 51272 F
قطر داخلی 380 میلیمتر: 51176 F و 51276 F
قطر داخلی 400 میلیمتر: 51180 F
قطر داخلی 420 میلیمتر: 51184 F
قطر داخلی 440 میلیمتر: 51188 F
قطر داخلی 460 میلیمتر: 51192 F
قطر داخلی 480 میلیمتر: 51196 F
قطر داخلی 500 میلیمتر: 511/500 F
قطر داخلی قطر داخلی 530 میلیمتر: 511/530 F
قطر داخلی 560 میلیمتر: 511/560 F
قطر داخلی قطر داخلی 600 میلیمتر: 511/600 F
قطر داخلی 630 میلیمتر: 511/630 F
قطر داخلی 670 میلیمتر: 511/670 F

کدهای فنی بلبرینگ کف گرد یک ردیفه نشیمنگاه دار SKF

قطر داخلی 12 میلیمتر: 53201
قطر داخلی 15 میلیمتر: 53202
قطر داخلی 17 میلیمتر: 53203
قطر داخلی 20 میلیمتر: 53204
قطر داخلی 25 میلیمتر: 53205
قطر داخلی 30 میلیمتر: 53206 و 53306
قطر داخلی 35 میلیمتر: 53207 و 53307
قطر داخلی 40 میلیمتر: 53208 و 53308 و 53408
قطر داخلی 45 میلیمتر: 53209 و 53309
قطر داخلی 50 میلیمتر: 53210 و 53310 و 53410
قطر داخلی 55 میلیمتر: 53211 و 53311 و 53411
قطر داخلی 60 میلیمتر: 53212 و 53312 و 53412 M
قطر داخلی 65 میلیمتر: 53213 و 53313
قطر داخلی 70 میلیمتر: 53214 و 53314 و 53414 M
قطر داخلی 75 میلیمتر: 53215 و 53315 و 53415 M
قطر داخلی 80 میلیمتر: 53216 و 53316
قطر داخلی 85 میلیمتر: 53217 و 53317
قطر داخلی 90 میلیمتر: 53218 و 53318 و 53418 M
قطر داخلی 100 میلیمتر: 53220 و 53320 و 53420 M
قطر داخلی 110 میلیمتر: 53222 و 53322 M
قطر داخلی 120 میلیمتر: 53224 و 53324 M
قطر داخلی 130 میلیمتر: 53226 و 53228

بلبرینگ

بلبرینگ کف گرد دو طرفه SKF

بلبرینگ کف گرد دو طرفه SKF دو واشر جهت نصب در نشیمنگاه بیرینگ، دو دست ساچمه به همراه قفسه و یک واشر میانی نصب روی شفت دارد. بلبرینگ کف گرد دو طرفه اس کا اف جهت تحمل بارهای با جهات متغیر به کار می رود. بلبرینگ های کف گرد دوطرفه SKF قادر به موقعیت دهی محوری شافت و تحمل بار محوری از دو طرف بوده و مانند نوع یک ردیفه نباید بار شعاعی به آنها اعمال نمود. این بلبرینگ ها شامل یک واشر شافت با دو شیار ساچمه در دو طرف خود، دو سری قفسه و ساچمه و دو واشر محفظه هستند که همانند نوع قبلی (یک ردیفه) واشرهای محفظه می توانند به صورت مسطح یا قوسی شکل باشند. این نوع بلبرینگ ها نیز قابل تفکیک شدن هستند.

کدهای فنی بلبرینگ کف گرد دو ردیفه SKF

قطر داخلی 10 میلیمتر: 52202
قطر داخلی 15 میلیمتر: 52204
قطر داخلی 20 میلیمتر: 52205 و 52305 و 52406
قطر داخلی 25 میلیمتر: 52206 و 52306 و 52407
قطر داخلی 30 میلیمتر: 52207 و 52208 و 52307 و 52308 و 52408
قطر داخلی 35 میلیمتر: 52209 و 52309 و 52409
قطر داخلی 40 میلیمتر: 52210 و 52310
قطر داخلی 45 میلیمتر: 52211 و 52311 و 52411
قطر داخلی 50 میلیمتر: 52212 و 52312 و 52412 M
قطر داخلی 55 میلیمتر: 52213 و 52214 و 52313 و 52314 و 52414 M
قطر داخلی 60 میلیمتر: 52215 و 52315
قطر داخلی 65 میلیمتر: 52216 و 52316
قطر داخلی 70 میلیمتر: 52217
قطر داخلی 75 میلیمتر: 52218
قطر داخلی 85 میلیمتر: 52220 و 52320
قطر داخلی 95 میلیمتر: 52222
قطر داخلی 100 میلیمتر: 52224
قطر داخلی 110 میلیمتر: 52226
قطر داخلی 120 میلیمتر: 52228
قطر داخلی 130 میلیمتر: 52230 M
قطر داخلی 140 میلیمتر: 52232 M
قطر داخلی 150 میلیمتر: 52234 M و 52236 M

بلبرینگ کف گرد دو ردیفه نشیمنگاه دار SKF

قطر داخلی 25 میلیمتر: 54306
قطر داخلی 30 میلیمتر: 54207 و 54208 و 54307 و 54308
قطر داخلی 35 میلیمتر: 54209 و 54309 و 54409
قطر داخلی 40 میلیمتر: 54310 و 54410
قطر داخلی 45 میلیمتر: 54211
قطر داخلی 50 میلیمتر: 54312
قطر داخلی 65 میلیمتر: 54316 و 54416 M
قطر داخلی 70 میلیمتر: 54317
قطر داخلی 80 میلیمتر: 54420 M

بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه کروی SKF

این نوع بلبرینگ SKF می تواند خود را با اشکالات موقعیتی ناشی از گونیا نبودن سطح نشیمنگاه بیرینگ، تطبیق دهد. البته این قابلیت در صورتی که شفت لنگی داشته باشد، باعث بروز مشکل خواهد شد زیرا باعث بروز اصطکاک اضافی در سطح کروی تکیه گاه می شود. بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه کروی SKF در دو نوع تک ردیفه و دو ردیفه طراحی شده است.

برچسب ها:

این مقاله بدون برچسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *